หลักการและเหตุผล

     เพื่อยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ (Sciences) ให้รวมถึงการพัฒนาจิตวิญญาณของคนในพื้นที่ (Spirituality) เพื่อรองรับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาพื้นที่ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สำคัญนั้น การจัดการเชิงพื้นที่ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน และให้เห็นความสำคัญ (Significance) และคุณค่าของด้านต่างๆ (Values) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้คนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนเห็นคุณค่าและหันมาช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ (Sustainability) ในพื้นที่นั้น การยกระดับข้อมูลกลางสำคัญของประเทศด้านวัฒนธรรมและสังคม เป็นสิ่งสำคัญในก้าวแรกของการพัฒนาดังกล่าว สทอภ. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาระบบให้บริการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสุวรรณภูมิ ในรูปแบบ Application Programming Interface: API (ระยะที่ 1) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบให้บริการสำหรับรองรับการแลกเปลี่ยน ข้อมูล องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้เป็นต้นทุนทางประวัติศาสตร์และต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาติ และยกระดับมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและสังคมของประเทศ
     ดังนั้น เพื่อเป็นพื้นฐานของการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน และมีระบบบริการกลางด้านวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ของประเทศนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญของการต่อยอดพัฒนาความสมดุล และยั่งยืนในการพัฒนาอย่างตรงประเด็นในแต่ละพื้นที่ และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนของแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ Application Programming Interface: API และจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นต้นทุนในการต่อยอดงานวิจัย การพัฒนาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่