ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ คือ ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะสำคัญและจำเป็นทางกายภาพ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม และการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

read more

ข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

หน่วยงานร่วมบูรณาการ