iZA (ไอซ่า)

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

และการกระทำผิดกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ (DEMO)

ADMIN

สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Information Zoning Awareness : iZA (ไอซ่า)

คณะทำงาน GIS

สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558

ปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่

สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลขอบเขต Zoning รอบสถานศึกษา

ประชาชนแจ้งเหตุ

ระบบเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งเหตุ การฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 คู่มือการใช้